> Kedvenc szolgáltatásaink
mta cs16 web vps
Tekintsd meg árlistánkat, további szolgáltatásainkhoz...
Adatkezelés

A Honlapon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes és az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amelyet adatai megadásakor ad meg. A Honlap használata a Honlap látogatása során rögzített adatokkal végzett adatkezelések tekintetében a Nyilatkozatban meghatározottak elfogadásának, és az itt meghatározott adatkezeléshez való hozzájárulásnak minosül. A regisztráció, valamint a szolgáltatások megrendelése során megadott személyes adatok kezeléséhez szükséges hozzájárulást az érintettek a regisztrációval, illetve a megrendeléssel egyidejuleg adják meg. A Honlapon megadott, illetve a látogatás során rögzített személyes adatok kezeloje a Szolgáltató.

A Szolgáltató a Nyilatkozatban foglaltak alkalmazása során valamennyi hatályos magyar jogszabály adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek betartására kötelezettséget vállal, különös tekintettel a személyes adatok védelmérol és a közérdeku adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés céljait szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérol szóló 1995. évi CXIX. törvény, az egyének védelmérol a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetésérol szóló 1998. évi VI. törvény, az elektronikus hírközlésrol szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggo szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire, valamint az adatvédelmi biztosnak az Internettel összefüggo adatkezelések egyes kérdéseirol szóló ajánlására.

A Honlap látogatása során rögzített személyes adatok Szolgáltató általi kezelésének célja a Honlap hibamentes és felhasználóbarát módon történo muködtetése, és a szolgáltatások, megrendelések teljesítése. A Felhasználó számítógépének egyes adatai a honlap-látogatottsági adatok számontartása és az esetlegesen felmerülo hibák észlelése céljából automatikusan naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minosülhetnek, azokat azonban a Szolgáltató semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a Felhasználó személye azonosítható lenne.

A Honlapon lévo információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Egyes szolgáltatások igénybevételéhez azonban, bizonyos személyes adatokra szükség van. Ezekben az esetekben az adatok felvétele elott a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezelésre vonatkozó elozetes hozzájárulását, mely bármikor visszavonható. A személyes adatok felhasználása minden esetben az érintettnek a szolgáltatás megrendelésekor tett írásbeli nyilatkozatán alapul. A Szolgáltató a Felhasználó egyedi elérésére alkalmas adatait (pl. e-mail címét) kizárólag belso felhasználás és kapcsolattartás célból veszi igénybe. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltéro célra kívánja felhasználni, errol a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez elozetes hozzájárulását megszerezi, illetoleg lehetoséget biztosít számára, hogy ezt követoen hozzájárulását bármikor visszavonja.

A Honlapon különféle információs szolgáltatásokat, ajánlatokat a Szolgáltató személyre szabottan készít el ügyfelei számára, melyek elkészítéséhez szükséges adatokat szöveges adatbeviteli mezokön keresztül kéri el a Felhasználótól. Az adatbeviteli mezoket nem kötelezo kitölteni. A Felhasználó saját elhatározása alapján döntheti el, hogy egy-egy kérdoívet kitölt-e vagy sem. A kérdoíveken belül vannak olyan adatmezok, melyek kitöltése nélkül nem lépteti tovább a rendszer a Felhasználót, mivel az adott adat valószínuleg szükséges a kért információs szolgáltatás, vagy ajánlat elkészítéséhez. A félbehagyott, illetve ido közben az oldalról kilépve a kérdoíveken kitöltött mezok adatait a rendszer sehol nem tárolja el. A Szolgáltató biztosítja az általa kezelt adatok és személyes adatok biztonságát a megfelelo intézkedésekkel, így különösen gondoskodik arról, hogy azok arra jogosulatlan harmadik személyek számára ne legyenek hozzáférhetoek.

A Felhasználó köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a Felhasználó egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követoen a Felhasználó adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebbol eredo károkért, illetve hátrányokért a Szolgáltató felelosséget nem vállal. A Felhasználó számára a Szolgáltató lehetoséget biztosít arra, hogy a Holnapon elérheto, regisztrációhoz kötött szolgáltatások esetén az egyedi azonosító és jelszó megadását követoen a Felhasználó saját adatihoz hozzáférjen, módosítsa, illetve törölje azokat.

A fenti adatok kezelésének célja a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítás, a szolgáltatás, illetve a megrendelés teljesítése, kapcsolattartás a Felhasználóval. A szolgáltató az adatokat - az azonosításon kívül - legfeljebb anonimizált formában használja fel statisztikai célokra. Az adatokat a Szolgáltató addig tárolja, amíg az egyes szolgáltatásokhoz a Felhasználó regisztrációval rendelkezik, illetve amíg a szolgáltatást igénybe veszi.

A Felhasználó köteles a regisztráció során a valóságnak megfelelo és teljes információt közölni a regisztrációs adatlap kérdéseire vonatkozóan, illetve a regisztrációs adatokat változás esetén megfeleloen frissíteni. A Felhasználó által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága, illetve a jelen Nyilatkozatban foglalt feltételek vagy a vonatkozó jogszabályok megsértése esetén a Szolgáltatónak jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni, vagy megszüntetni a Felhasználó hozzáférését.

A Honlapon elofordulhatnak linkek más cégek weboldalaira. A Szolgáltató nem felelos más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen Nyilatkozat csak a Szolgáltató által üzemeltetett Honlapra vonatkozik. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a Felhasználó személyes adatait illetéktelenektol megvédje.

A megrendeléssel vagy a regisztrációval összefüggésben más személyes adatainak megadása esetén az ilyen személyes adatokat továbbító személyt terheli a felelosség az adatkezeléshez (ideértve az adattovábbítást, és a Szolgáltató által a személyes adatokkal végzett adatkezelési muveleteket is) szükséges hozzájárulás beszerzéséért, és a jogszeru adatkezeléshez szükséges tájékoztatás megadásáért. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a más személyes adataival való visszaélés jogellenes.

A Felhasználó megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos a Szolgáltató számára. A Szolgáltató az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. Amennyiben a Felhasználó bármely személyes adatát önként eljuttatja a Szolgáltatóhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Szolgáltató - az adott szolgáltatás jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy számára - a jogszabály vagy végrehajtandó bírósági ill. hatósági határozat által eloírt kötelezo esetek kivételével ill. az érintett hozzájárulása nélkül - semmilyen körülmények között nem továbbítja. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel: piackutatás, piaci elemzés, vevoi szokások elemzése, látogatottsági statisztikák összeállítása, tájékoztatás nyújtása új szolgáltatásokról, marketing tevékenység, felhasználók tájékoztatása, megrendelések intézése, szolgáltatások teljesítése.

A Szolgáltató - a Felhasználó személyére, adataira, a Szolgáltatóval fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történo kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében a Szolgáltató muszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásait rendszeresen ellenorzi és a technológiai fejlodéssel összhangban fejleszti. A Szolgáltató ugyanakkor kijelenti azt is, hogy a rendszert éro bármilyen támadásból, jogosulatlan behatolásból származó adatbázis-sérülésért, adatlopásért vagy egyéb kárért semmilyen felelosséget nem áll módjában vállalni.